O centrum

Działalność Centrum Tradycji Gospodarczych opiera się na zasadzie pomocniczości. Oznacza to, że naszym podstawowym celem jest niesienie wszechstronnej pomocy Członkom Centrum i podmiotom z nim współpracującym. Dzięki bogatej ofercie szkoleń, usług konsultingowych i możliwości prowadzenia wspólnych przedsięwziąć marketingowych możemy kompleksowo i skutecznie wspierać działalność Firm członkowskich.

Centrum jest otwarte dla przedsiębiorców wszelkich branż. Naszą misją jest stałe poszukiwane nowych, innowacyjnych rozwiązań, które mogłyby pomóc Firmom zrzeszonym w Centrum w prowadzeniu jeszcze bardziej efektywnej działalności, podnoszeniu jakości oferowanych produktów i usług oraz usprawnieniu obsługi klienta.

Wierzymy, że sukces każdej z Firm skupionych wokół Centrum Gospodarczego to jednocześnie sukces całej Organizacji. Uważamy również, że sukces ten jest możliwy pod warunkiem wspólnego działania opartego na wzajemnym zaufaniu i ścisłej współpracy.

Do celów Centrum należą:

– działanie na rzecz podnoszenia ogólnie rozumianej konkurencyjności Członków Centrum,
– reprezentowanie, a także dbanie o ochronę interesów gospodarczych Członków oraz tworzenie więzi środowiskowej i towarzyskiej,
– wspieranie szeroko pojętej przedsiębiorczości,
– współpraca ze wszystkimi środowiskami i Osobami zainteresowanymi współrealizacją celów Centrum,
– współpraca z organami władzy państwowej i samorządowej,
– prowadzenie szkoleń,
– prowadzenie wspólnej działalności informacyjnej, wydawniczej, reklamowej i charytatywnej,
– promowanie zasad etycznego biznesu i dobrych praktyk w działalności gospodarczej,
– udzielania pomocy prawnej, finansowej, doradczej i organizacyjnej Członkom Centrum, oraz Ich Rodzinom,
– aktywne poszukiwanie partnerów do współpracy,
– zabieranie głosu w sprawach publicznych odnoszących się do szeroko pojmowanego środowiska przedsiębiorców,
– zapobieganie konkurencji pomiędzy Członkami Centrum.

Wydatne wspieranie naszych Członków w dążeniu do systematycznego rozwoju i uczestnictwo w Ich wzroście gospodarczym, z założenia ma stać się kluczem do Ich sukcesu rynkowego oraz implikować powstanie konkurencyjnego środowiska biznesowego.

Powiedz o nas znajomym: