Regulamin

I. Definicje

Serwis – strona internetowa Centrum Tradycji Gospodarczych: www.ctg.org.pl (zwanego dalej Centrum).
Członek – osoba prawna lub fizyczna zarejestrowana w Centrum Tradycji Gospodarczych, mająca prawo korzystać ze świadczeń Centrum oraz uczestniczyć we wszystkich formach jego działalności.
Użytkownik – osoba korzystająca ze strony internetowej Centrum nie będąca jednocześnie zarejestrowanym Członkiem.
Placówka – placówka Uczestnika lub Partnera, która uczestniczy w Systemie Rabatów.
System Rabatów – system umożliwiający Członkom Centrum oferowanie produktów i usług po obniżonych cenach dla Członków i Użytkowników serwisu.
Rabat – każda forma obniżenia ceny towaru lub usługi stosowana przez Uczestnika w stosunku do pozostałych Uczestników Systemu Rabatów oraz Partnera w stosunku do Uczestników Systemu Rabatów.
Katalog Rabatów – dokument określający towary i usługi, które Uczestnicy mogą nabywać z Rabatem, a także zasady ich przyznawania – również przez Partnerów. Katalog Rabatów jest dostępny na stronie: www.ctg.org.pl/Rabaty.
Kojarzenia Biznesowe – system ogłoszeń mających na celu promowanie współpracy gospodarczej pomiędzy Członkami.
Ogłoszenia – ogłoszenia zamieszczane przez Członków i Użytkowników Centrum na stronie internetowej Centrum.
Kodeks Etyczny – zbiór zasad i zaleceń moralnych dla Członków Centrum.
Karta Członkowska Centrum Tradycji Gospodarczych – karta potwierdzająca członkostwo osoby lub firmy w naszym Centrum.
Newsletter – materiały informacyjne i promocyjne rozsyłane do Członków i Użytkowników serwisu w formie elektronicznej.
Regulamin – niniejszy Regulamin.

II. Członkostwo

1. Członkiem Centrum może zostać każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą oraz osoby prawne lub fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych, w pełni identyfikujące się z zasadami i celami Centrum Tradycji Gospodarczych.
2. Członkostwo w Centrum przyznawane jest na podstawie wypełnienia odpowiedniego formularza dostępnego na stronie oraz przedstawienia stosownych dokumentów wymaganym w tym formularzu.
3. Centrum weryfikuje dane Kandydatów i przyjmuje ich w poczet Członków nadając im jednocześnie unikalną nazwę użytkownika, która umożliwia pełne korzystanie z serwisu.
4. Jednym ze sposobów weryfikacji danych Kandydata jest także wywiad indywidualny oraz ewentualna rekomendacja ze strony członków Centrum.
5. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją
Regulaminu oraz Kodeksu Etycznego Centrum, deklaracją czynnej realizacji celów, a także udziału w pracach Centrum. Zobowiązaniem dbałości o jego dobre imię poprzez swoją postawę i działanie.
6. Uczestnictwo w Systemie Rabatowym i Kojarzeniach Biznesowych może wymagać wypełnienia dodatkowych formularzy oraz akceptacji odnośnych punktów Regulaminu.
7. Centrum ma prawo odmówić przyjęcia Kandydata do grona Członków bez podania przyczyn.
8. Członkostwo w Centrum ustaje:

8.1. wskutek wystąpienia – z dniem wskazanym przez Członka Centrum w pisemnym oświadczeniu o wystąpieniu z Centrum, skierowanym [do Prezesa Centrum Tradycji Gospodarczych].
8.2. wskutek skreślenia z Listy Członków Centrum z powodu śmierci lub prowadzenia działalności sprzecznej z zawodowymi normami etyki lub dobrymi obyczajami kupieckimi.
8.3. wskutek wykluczenia z Centrum z powodu nieprzestrzegania przez Członka niniejszego Regulaminu.

9. Ustanie członkostwa stwierdza Prezes Centrum Tradycji Gospodarczych.
10. Członkowie zgadzają się na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Centrum w zakresie niezbędnym do korzystania z usług Serwisu.
11. Centrum nie udostępnia danych osobowych Członków podmiotom zewnętrznym.

III. Prezentacja Członków

1. Centrum umożliwia Członkom prezentację firm na swojej stronie internetowej.
2. Dbałość o prawdziwość i rzetelność prezentowanych informacji jest obowiązkiem Członków. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za informacje zamieszczone przez Członków.

IV. System Rabatów

1. Postanowienia ogólne

1. Celem nadrzędnym Systemu Rabatów jest zapewnienie wszystkim Członkom Centrum rabatów na produkty i usługi poprzez udostępnienie im na zasadzie partnerstwa, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie.

2. Warunki wzięcia udziału w Systemie Rabatów

1. Uczestnikiem Systemu Rabatów jest Osoba fizyczna lub Firma będąca Członkiem Centrum Tradycji Gospodarczych, posiadająca aktualną Kartę Członkowską (lub wpisana do Ewidencji Uczestników Centrum Tradycji Gospodarczych) i decydująca się na korzystanie z Systemu Rabatów na warunkach niniejszego Regulaminu.
2. Rabat może zostać udzielony przez przedsiębiorstwo na okres minimalny wynoszący 12 miesięcy.
3. Rabat jest przyznawany danemu Członkowi Centrum na podstawie aktualnej
Karty Członkowskiej lub wpisu do Ewidencji Uczestników Systemu Rabatów Centrum Tradycji Gospodarczej.
4. Dokonywanie jakichkolwiek zmian czy aktualizacji w Ofercie Rabatowej firmy jest możliwe tylko po uprzednim kontakcie z Centrum.
5. Rezygnacja z uczestnictwa w Systemie Rabatowym Centrum powinna mieć formę pisemną. Jej złożenie musi nastąpić z co najmniej dwumiesięcznym wyprzedzeniem
6. Członkowie Centrum powinni promować firmy skupione w ramach Systemu
Rabatów wszelkimi możliwymi sposobami.

3. Obowiązki i prawa Partnerów

1. Mianem Partnera określa się podmiot nie będący Członkiem Centrum Tradycji Gospodarczych, który na podstawie odrębnych umów z Centrum ma możliwość oferowania Członkom Centrum produktów lub usług objętych Systemem Rabatów.
2. Partnerem może zostać podmiot, który został zaproszony przez przedstawicieli Centrum do wzięcia udziału w Systemie Rabatów.
3. Partner jest obowiązany zapoznać się i zaakceptować zasady uczestnictwa w Systemie Rabatów określone w niniejszym Regulaminie.
4. Partner Systemu Rabatów ma możliwość oznaczenia swoich produktów sprzedaży znakiem „Partnera Systemu Rabatów Centrum Tradycji Gospodarczych” wedle wskazań Centrum. Może również wykorzystywać informacje o tym fakcie we własnych publikacjach ofert w okresie obowiązywania umowy na partnerstwo.
5. Umowa zawarta między Centrum Tradycji Gospodarczych a Partnerem w Systemie Rabatów określa szczegółowe zasady dotyczące oferowania przez Partnera rabatu, jego wysokość i czas obowiązywania.

4. Zasady udzielania rabatów

1. Członkowie Centrum Tradycji Gospodarczych legitymujący się aktualną Kartą Członkowską lub wpisani do Ewidencji Uczestników Centrum mogą uzyskać rabat na produkty i usługi oferowane przez Partnerów, zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie i szczegółowo określonymi w Katalogu
Rabatów.
2. W przypadku, gdy u Partnera w trakcie dokonywania zakupu produktu lub usługi przez Członka Centrum obowiązywała inna promocja, wyprzedaż czy obniżka, którymi objęty był Członek Centrum, wówczas nie ma zastosowania cena wynikająca z zastosowania rabatu.
3. Jeśli Uczestnik Systemu korzysta z Rabatów przysługujących mu w Placówce Partnera, wtedy wszelką odpowiedzialność wobec Uczestnika dotyczącą jakości i wad towarów i usług ponosi Partner, zgodnie z warunkami wynikającymi z umowy zawartej pomiędzy Partnerem a Uczestnikiem. Jednocześnie ewentualną reklamację wniesioną przez Uczestnika obowiązany jest rozpatrzyć Partner.
4. Wszelkie rabaty są oferowane Członkom Centrum w miarę dostępności produktów lub usług zawartych w Katalogu Rabatów. Podkreślić należy, że Centrum Tradycji Gospodarczych zastrzega sobie możliwość do wycofania Partnera z Katalogu Programu z przyczyn niezależnych od Centrum i wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, bez podania przyczyny.
5. Katalog Partnerów Systemu Rabatów oraz oferta rabatowa jest dostępna w serwisie internetowym Centrum.

5. Postanowienia końcowe

1. Centrum Tradycji Gospodarczych zastrzega sobie prawo do zakończenia Systemu Rabatów w każdym czasie po upływie 10 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji na stronie Serwisu Centrum.
2. Przekazywanie przez Uczestników osobom trzecim uprawnień wynikających z Systemu Rabatów jest zabronione.

V. Kojarzenia Biznesowe

1. Z systemu Kojarzeń Biznesowych mogą korzystać wyłącznie Członkowie Centrum działając samodzielnie i we własnym imieniu.
2. Warunkiem przystąpienia do systemu Kojarzeń Biznesowych jest wypełnienie odpowiedniego formularza i przesłanie go na adres Centrum.
3. Dane zamieszczone w dziale Kojarzenia Serwisu mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu nawiązania współpracy gospodarczej w ramach systemu Kojarzeń tylko przez zarejestrowanych Członków.
4. Centrum nie odpowiada za treści zamieszczone w systemie Kojarzeń

VI. Karta Członkowska

1. Karta Członkowska jest imienna i posiada specjalny numer identyfikacyjny przypisywany do konkretnego Członka Centrum.
2. Karta Członkowska Centrum Tradycji Gospodarczych jest ważna przez rok od daty jej wydania.
3. Karty Członkowskiej nie można odstępować ani użyczać innym osobom.
4. Kartę Członkowską może zastąpić wpis do Ewidencji Uczestników Centrum Tradycji Gospodarczych.

VII. Ogłoszenia

1. Członkowie i Użytkownicy Centrum mogą zamieszczać ogłoszenia na stronach Centrum. Członkowie mogą zamieszczać ogłoszenia samodzielnie (po zalogowaniu), Użytkownicy zamieszczają ogłoszenia za pośrednictwem pracowników Centrum.
2. Ogłoszenia zamieszczane przez Członków i Użytkowników są moderowane, co oznacza, że ich treśc jest przeglądana przez pracowników Centrum przed publikacją.
3. Zabrania się umieszczania w ogłoszeniach treści niezgodnych z prawem lub nawołujących do łamania prawa.
4. Dane (w szczególności dane teleadresowe) zawarte w Ogłoszeniach mogą być wykorzystywane jedynie do celów określonych w danym ogłoszeniu. Zbieranie, wykorzystywanie i przetwarzanie tych danych do celów innych niż wynikających z Ogłoszenia jest zabronione.
5. Mimo dokładania wszelkich starań co do weryfikacji danych zawartych w Ogłoszeniach, Centrum nie odpowiada za ich treść.

VIII. Newsletter

1. Członkowie Centrum automatycznie dołączani są do grona prenumeratrów Newsletter’a. Aby wypisać się z Newsletter’a należy poinformowac o tym Centrum.
2. Centrum dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte w Newsletter’ze były prawdziwe i kompletne. Nie ponosi ono jednak odpowiedzialności za ewentualne błędy lub niewłaściwą interpretację dostarczanych informacji.

IX. Postanowienia końcowe

1. Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Członkowie będą informowani o zmiane z 14 dniowym wyprzedzeniem.

2. Centrum zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu oraz rozstrzygania ewentualnych niejasności pojawiających się w toku jego stosowania.

3. Członkowie i Partnerzy Centrum w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze zrozumieniem lub stosowaniem Regulaminu, mają prawo w każdym czasie zwrócić się [do Prezesa Centrum] o dokonanie wykładni jego przepisów.

4. Sprawy nie uregulowane w Regulaminie podlegają odpowiednim przepisom prawa polskiego.

Powiedz o nas znajomym: