Solidaryzm

Pomocniczość (solidaryzm) jest elementem koniecznym do istnienia społeczeństwa. Jest przekonaniem, że społeczeństwo to nie tylko mechaniczne połączenie ze sobą jednostek, ale wspólnota, mająca oparcie o te same koncepcje, posiadająca charakterystyczną spójność, która wynika z samego faktu jej istnienia i będąca niejako jej budulcem.

Solidaryzm (pomocniczość) jest elementem koniecznym do istnienia społeczeństwa. Jest przekonaniem, że społeczeństwo to nie tylko mechaniczne połączenie ze sobą jednostek, ale wspólnota, mająca oparcie o te same koncepcje, posiadająca charakterystyczną spójność, która wynika z samego faktu jej istnienia i będąca niejako jej budulcem.

Społeczeństwo jako organizm

Odmienne umiejętności, wiedza, skłonności, dywersyfikacja talentów i bogactw, „zmuszają” nas do tworzenia społeczeństwa. Jest ono tu postrzegane na kształt organizmu, gdzie poszczególne klasy i grupy wykonują określone funkcje społeczne dokładnie tak, jak wyspecjalizowane organy wykonują analogiczne funkcje w organizmie ludzkim. Wszelkie liberalne ekscesy indywidualizmu – której to zasadzie podporządkowano dobro całości – niosą załamanie się naturalnej harmonii społecznej i powodują przekształcenie społeczeństwa z organizmu w pole walki o wpływy i podział dóbr. Tym samym organizm przekształca się w luźny zbiór jednostek o przeciwstawnych interesach motywowanych egoizmem. Zatem nadrzędnym celem stawianym przez twórców i propagatorów solidaryzmu jest idea dobra wspólnego jako podstawowej zasady, na której należy oprzeć zdrowe społeczeństwo.

Człowiek jako elementarna jednostka społeczna

Człowiek nie powinien żyć w odosobnieniu, bowiem jest on z definicji istotą społeczną i czy tego chce, czy nie, potrzebuje innych do realizacji zarówno swoich podstawowych potrzeb, jak i podnoszenia standardu życia i wypełniania ściśle przypisanych mu ról społecznych. Każdy z nas wchodzi w relacje z innymi i wzajemne zależności wobec innych. Dzięki temu istnieje możliwość powstawania różnorodnych struktur społecznych, nakierowanych na zajmowanie się takimi zagadnieniami jak edukacja, prawo, porządek publiczny, itp.

Z powyższego wynika, że solidaryzm jest elementem koniecznym do istnienia społeczeństwa. Aby wzajemna pomoc okazała się skuteczna – nie może być ona dziełem przypadku, lecz działaniem, które jest społecznie zorganizowane.Tego zadania w swoich działaniach, podjęło się Centrum Tradycji Gospodarczych.

Praca jako podstawowa wartość

Praca jest przypisana człowiekowi i związana jest z wytwarzaniem dóbr materialnych i intelektualnych, które z założenia mają służyć społeczeństwu do jego prawidłowego rozwoju. Jest wartością podstawową i każdy człowiek zdolny do niej powinien móc pracować. Osoby nie wykonujące pracy z własnej woli, przez dłuższy okres czasu, nie są przydatne społeczeństwu. Wykonywanie pracy pozwala na pozyskanie środków finansowych na utrzymanie siebie i swojej rodziny. Natomiast wytwory samej pracy ludzkiej, są potrzebne innym ludziom i grupom społecznym.

Dla prawidłowego rozwoju materialnego społeczeństwa i jego elementów składowych konieczne jest zachowanie zasady pomocniczości, rozumianej jako praca na rzecz innych, za którą pozyskujemy potrzebne do innych celów środki. Zasada solidaryzmu zakłada ważną cechę: mianowicie wspólnoty, czy jednostki mniejsze są zależne od wspólnot większych. Taką większą wspólnotą może być tu na przykład gmina, czy państwo. W gospodarce zaś przedsiębiorstwo dające zatrudnienie. Struktura tego typu ma na pewno większe możliwości działania na rzecz jednostek, dlatego powinna pomagać im w uzyskiwaniu dóbr niezbędnych do życia, które nie mogą być wypracowane przez nie w sposób samodzielny.

Solidaryzm jako podstawa gospodarki

Z powyższych rozważań jasno wynika, że ludzie są ściśle ze sobą powiązani i wzajemnie od siebie zależni. W taki sposób rodzi się specyficzna struktura, która stanowi właściwy system materialnej egzystencji każdego społeczeństwa – gospodarka. Aby rozwijała się ona w odpowiedni sposób, konieczny jest solidaryzm ludzki, ponieważ to właśnie ludzie tworzą gospodarkę, a ona istnieje by służyć ludziom. Rozwój materialny społeczeństwa nie będzie możliwy, jeśli nie będzie istnieć porozumienie pomiędzy twórcami gospodarki i jej uczestnikami, którzy winni szanować zobowiązania zaciągnięte względem siebie, własność w każdej formie.

Pomocniczość (solidaryzm) wymaga uczciwości, zaufania i poszanowania zasad moralnych.

Powiedz o nas znajomym: