">

Kodeks etyczny

Kodeks etyczny

Głównym celem, do którego stara się dążyć Centrum Tradycji Gospodarczych jest upowszechnienie wśród polskich/współpracujących z Centrum Podmiotów gospodarczych i Osób prywatnych idei związanych z praworządnością i rzetelnością, a także koncepcją odpowiedzialnie prowadzonej działalności. Wszelkie działania podejmowane na gruncie biznesowym powinny być podporządkowane zasadom, jakie zostaną szczegółowo zaprezentowane w niniejszym Kodeksie Etycznym.

Nadrzędnym założeniem Centrum Tradycji Gospodarczych jest budowa silnych struktur przedsiębiorczości w Polsce, które mają podnosić standardy moralne prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju. Popularyzowanie zasad etyki w biznesie jest kluczem do sukcesu całej gospodarki.

Kodeks Etyczny stworzony na potrzeby Programu Centrum Tradycji Gospodarczych ma z założenia przyczynić się do kształtowania wśród Przedsiębiorców skupionych w Centrum społecznej odpowiedzialności za prowadzenie firmy i wszelkich związanych z nią poczynań. Zaś ich obecnym i potencjalnym Kontrahentom pewność, że ich działania są jasne i przejrzyste, a uczciwość i rzetelność są potwierdzone zbiorem odpowiednich zasad.

1. Nasze zasady

1. Wszystkie Podmioty uczestniczące w Programie Centrum powinny dążyć do realizacji celów, które znajdują swoje odbicie w następujących wartościach:
solidaryzm – wzajemne wspomaganie się Przedsiębiorców skupionych w Centrum Tradycji Gospodarczych,
praworządność – respektowanie obowiązujących przepisów prawa, kodeksów moralnych i etycznych,
rzetelność – dążenie do wywiązywania się z zobowiązań i postanowień zawartych w umowach i kontraktach z klientami i kontrahentami,
transparentność – prowadzenie działalności w sposób przejrzysty dla wszystkich uczestników życia gospodarczego,
odpowiedzialność – budowanie ogólnokrajowego systemu gromadzenia i wymiany danych gospodarczych, z uwzględnieniem wiarygodności finansowej potencjalnych współpracowników.
2. Wszystkie Podmioty będące Członkami Centrum Tradycji Gospodarczych zobowiązują się dążyć do realizacji wyznaczonych przez Centrum celów, jak również do przestrzegania norm etycznych prowadzenia biznesu. Normy te zostały ujęte w postanowieniach szczegółowych niniejszego Kodeksu.

2. Stosunki w ramach otoczenia mikroekonomicznego

1. Podmioty uczestniczące w Programie Centrum mają za zadanie zapewnić swoim klientom wysoką jakość usług i produktów. Uczestnicy Programu powinni być profesjonalistami, posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu działalności w wybranej sferze biznesu.
2. Wszelkie umowy, jakie zawierane są z obecnymi i potencjalnymi klientami, powinny ściśle odpowiadać postanowieniom prawnym i zasadom współżycia społecznego, zaś klient powinien dysponować pełną informacją na temat warunków umowy, którą podpisuje.
3. Szacunek i zaufanie są najważniejszymi cechami relacji między partnerami biznesowymi. Z tego względu Członkowie są zobowiązani do terminowego wywiązywania się z wszelkich zobowiązań. Jeśli doszłoby do opóźnień w płatnościach, partner biznesowy powinien zostać niezwłocznie poinformowany o przyczynach braku wpłaty i o prawdopodobnym terminie jej uiszczenia.
4. Przedsiębiorcy skupieni w Programie Centrum decydują się na ustalenie wewnętrznie spójnych procedur związanych z windykacją wymaganych należności. Dodatkowo, dłużnik powinien być każdorazowo rzetelnie poinformowany o prawdopodobnych konsekwencjach, jakie czekają go w związku z brakiem dotrzymania terminu wpłaty, a także o wszelkich działaniach windykacyjnych, jakie z założenia są przeprowadzane zgodnie z przepisami prawa i Kodeksem Etycznym.
5. Uczestnicy Programu Centrum gwarantują wszystkim rzetelnym Partnerom biznesowym wsparcie w trakcie tworzenia pozytywnej historii współpracy, dzieląc się z innymi Uczestnikami opiniami na ich temat. W szczególności: rzetelności płatniczej, jakości wykonania produktów i usług, zgodności z warunkami określonymi w umowach, terminowości oraz kontakcie.
6. W odniesieniu do ewentualnych reklamacji, przedsiębiorcy powinni stworzyć wewnętrzne, jak najbardziej klarowne procedury ich rozpatrywania. Każda reklamacja powinna zostać rozpatrzona bezzwłocznie, zaś klient powinien otrzymać natychmiastową informację na temat decyzji podjętej w jej ramach.
7. Odpowiedzialność biznesu powinna być nadrzędną ideą obowiązującą w trakcie prowadzenia działalności przez Uczestników Programu, a zwłaszcza w czasie kontaktów z klientami/kontrahentami. Przedsiębiorcy skupieni wokół Centrum zobowiązują się do zapewnienia swoim kontrahentom dostępu do jak najszerszej informacji, dotyczącej oferowanych produktów i usług.
8. Wszystkie umowy powinny być formułowane w sposób jak najbardziej przejrzysty i w pełni zrozumiały, z uwzględnieniem praw konsumenckich oraz ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego.

3. Kontakty z kontrahentami

1. Członkowie Centrum powinni kierować się w swojej działalności zasadami uczciwej konkurencji, która przejawia się:
– poszanowaniem reputacji i osiągnięć konkurencji,
– niewykorzystywaniem tajemnic gospodarczych i praw autorskich innych firm,
– niestosowaniem nieuczciwej lub zakazanej przepisami prawa reklamy.

2. Podmioty uczestniczące w Centrum respektują fakt, że pozyskiwanie informacji o konkurencji w sposób nielegalny, bądź niezgodny z prawem jest całkowicie przeciwne zasadom prowadzenia odpowiedzialnego biznesu.

4. Relacje międzyludzkie

1. Członkowie Centrum mają obowiązek dbania o pozytywne relacje z klientami, kontrahentami i personelem, przykładając należytą uwagę do kształtowania najbardziej pożądanych postaw wobec nich, budowania świadomości idei i zasad odpowiedzialnego biznesu.
2. Podmioty skupione w Centrum Tradycji Gospodarczych zobowiązują się do wytężonych starań w zakresie kształtowania świadomości społecznej na gruncie etyki biznesu.
3. Relacje między Uczestnikami Programu, a ich otoczeniem mikroekonomicznym powinno cechować zaufanie i wzajemne poszanowanie potrzeb. Powinni oni budować system przejrzystej informacji o uczestnikach obrotu gospodarczego.
4. Nadrzędnym dobrem dla każdego przedsiębiorcy jest dobro społeczne, w którym mieści się ochrona środowiska naturalnego. Przedsiębiorca powinien dołożyć wszelkich starań do zadbania o środowisko naturalne już na poziomie planowania własnej działalności gospodarczej.

4. Wdrożenie Kodeksu Etyki

Centrum Tradycji Gospodarczych czyni Uczestników Programu odpowiedzialnych za sukcesywne wdrażanie niniejszego Kodeksu Etyki na gruncie własnego biznesu.

Powiedz o nas znajomym: