">

O centrum

Działalność Centrum Tradycji Gospodarczych opiera się na zasadzie solidaryzmu. Oznacza to, że naszym podstawowym celem jest niesienie wszechstronnej pomocy Członkom Centrum i podmiotom z nim współpracującym.

Centrum Tradycji Gospodarczych integruje nie tylko środowiska biznesowe, którym bliskie są idee solidaryzmu, własności prywatnej i wysokich standardów etycznych w biznesie, ale także Osoby oraz środowiska identyfikujące się z tymi ideami.

Dzięki bogatej ofercie szkoleń, usług konsultingowych i możliwości prowadzenia wspólnych przedsięwziąć marketingowych możemy kompleksowo i skutecznie wspierać działalność Firm członkowskich.

Tworzymy środowisko  solidarne i wzajemnie się wspierające. Wspomagające działania Centrum w swoim własnym interesie.

Centrum jest otwarte dla przedsiębiorców wszelkich branż. Naszą misją jest stałe poszukiwane nowych, innowacyjnych rozwiązań, które mogłyby pomóc Firmom zrzeszonym w Centrum, w prowadzeniu jeszcze bardziej efektywnej działalności, podnoszeniu jakości oferowanych produktów i usług oraz usprawnieniu obsługi klienta.

Centrum Tradycji Gospodarczych to organizacja zrzeszająca najbardziej rzetelne podmioty, cieszące się dobrą opinią na rynku/w środowisku. Przynależność do CTG to „Certyfikat Solidaryzmu”.

Wierzymy, że sukces każdej z Firm skupionych wokół Centrum Gospodarczego to jednocześnie sukces całej Organizacji. Uważamy również, że sukces ten jest możliwy pod warunkiem wspólnego działania opartego na wzajemnym zaufaniu i ścisłej współpracy.

Do celów Centrum należą:

 • działanie na rzecz podnoszenia ogólnie rozumianej konkurencyjności Członków Centrum,
 • reprezentowanie, a także dbanie o ochronę interesów gospodarczych Członków oraz tworzenie więzi środowiskowej i towarzyskiej,
 • sukcesywne dążenie do uzyskania poczucia swoistego bezpieczeństwa zawodowego w wymiarze zarówno zbiorowym, jak i indywidualnym,
 • wspieranie szeroko pojętej przedsiębiorczości,
 • współpraca ze wszystkimi środowiskami i Osobami zainteresowanymi współrealizacją celów Centrum,
 • współpraca z organami władzy państwowej i samorządowej,
 • prowadzenie szkoleń,
 • prowadzenie wspólnej działalności informacyjnej, wydawniczej, reklamowej i charytatywnej,
 • promowanie zasad etycznego biznesu i dobrych praktyk w działalności gospodarczej,
 • udzielania pomocy prawnej, finansowej, doradczej i organizacyjnej Członkom Centrum, oraz Ich Rodzinom,
 • aktywne poszukiwanie partnerów do współpracy,
 • zabieranie głosu w sprawach publicznych odnoszących się do szeroko pojmowanego środowiska przedsiębiorców,
 • zapobieganie konkurencji pomiędzy Członkami Centrum,
 • wszechstronna pomoc zrzeszonym firmom w poszerzaniu rynków zbytu zarówno w kraju, jak i za granicą,
 • pozyskiwanie jak najbardziej korzystnych kontraktów handlowych na dostarczanie surowców, towarów i usług od podmiotów zewnętrznych.

Wydatne wspieranie naszych Członków w dążeniu do systematycznego rozwoju i uczestnictwo w Ich wzroście gospodarczym, z założenia ma stać się kluczem do Ich sukcesu rynkowego oraz implikować powstanie konkurencyjnego środowiska biznesowego.

Powiedz o nas znajomym: