">

Polityka prywatności

Polityka prywatności

W wyniku składanych Deklaracji – Formularzy i zawartych w nich danych, pracownicy Centrum Tradycji Gospodarczych uprawnieni są do przetwarzania danych w ramach prowadzonej działalności określonej w Regulaminie CTG, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z póżn. zm.). Dane Członka będą udostępniane innym Członkom i Użytkownikom w zakresie związanym z realizacją usługi. Podanie danych osobowych w Serwisie jest dobrowolne.

Celem Serwisu www.ctg.org.pl jest integracja oraz dbanie o rozwój gospodarczy Podmiotów skupionych w Centrum Tradycji Gospodarczych, dzięki opracowanym i wdrożonym rozwiązaniom dostępnym w Serwisie. Jednocześnie dokładamy starań, aby zapewnić bezpieczeństwo powierzanych nam informacji. W związku z tym wymagamy minimum danych osobowych. Udostępniamy je tylko zarejestrowanym Członkom CTG i tylko tym, którzy są zainteresowani współrealizacją celów Centrum. Serwis wykorzystuje nowoczesne i sprawdzone technologie, co zwiększa techniczne bezpieczeństwo świadczonych usług.

Administratorem danych osobowych jest : Centrum Tradycji Gospodarczych, ul. Sienkiewicza 5, 74-200 Pyrzyce.

1. DANE OSOBOWE

Administrator przetwarza dane osobowe firm oraz osób fizycznych podane w formularzach oraz podczas rejestracji Członkom, celem świadczenia jak najlepszej obsługi Członków Centrum oraz podmiotom z Nimi współpracującymi i jest administratorem tych danych.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 18 ust. 1 i ust.2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z póżn.zm.) oraz art. 23 ust.1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych.

Każdy podmiot który podał i zarejestrował swoje dane osobowe w serwisie ma prawo dostępu do korekty treści swoich danych osobowych znajdujących się w zbiorze administrowanym przez Administratora oraz ich poprawiania po uprzednim jednoznacznym potwierdzeniu swojej tożsamości. Dane Członków oraz Użytkowników będą udostępniane innym Członkom i Użytkownikom w zakresie związanym z realizacją Regulaminu Centrum Tradycji Gospodarczych. Podanie danych osobowych w Serwisie www.ctg.org.pl jest dobrowolne.

2. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Serwis www.ctg.org.pl wymaga od Członków CTG składania jedynie niezbędnych danych. Jednocześnie pozostawia Członkom pewną swobodę i w zależności od ich oceny umożliwia podanie większego zakresu danych.

Uzyskane dane udostępniane są zgodnie z Regulaminem Centrum Tradycji Gospodarczych w celu realizacji wynikających z niego zadań.

Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Członków niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi:

– nazwisko i imiona Członka, nazwę prowadzonej przez niego działalności gospodarczej lub nazwę osoby prawnej oraz imiona i nazwiska osób ją reprezentujących (opcjonalnie)

– adres elektroniczny Członka,

– numer telefonu kontaktowego, adres strony internetowej lub inny identyfikujący Członka sposób kontaktów (opcjonalnie)

W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Członkiem, Administrator może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.

Administrator może przetwarzać, za zgodą Użytkownika / Członka i dla celów określonych w art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną inne dane dotyczące Użytkownika, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.

Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

– oznaczenia identyfikujące Członka nadawane na podstawie danych, o których mowa powyżej;

– oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Członek,

– informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,

– informacje o skorzystaniu przez Członka z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Administrator może udzielić informacji o danych, o których mowa powyżej, upoważnionym organom państwa na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną Administrator, na zasadach określonych w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, może przetwarzać tylko te spośród danych określonych w art. 18 ww. ustawy, które są:

– niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,

– niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, na co Użytkownik wyraża zgodę,

– niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, o którym mowa w art. 21 ust. 1,

– dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.

Administrator jest obowiązany zapewnić Użytkownikowi dostęp do aktualnej informacji o:

– możliwości korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, o ile są spełnione warunki określone w art. 22 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

– udostępnianych przez usługodawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną,

– podmiocie, któremu powierza przetwarzanie danych, ich zakresie i zamierzonym terminie,

– przekazania, jeżeli usługodawca zawarł z tym podmiotem umowę o powierzenie do przetwarzania danych, o których mowa w art. 18 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

W przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Członka z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), może on przetwarzać dane osobowe Członka w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

Administrator może powiadomić Członka o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z ww. uprawnienia.

3. JAWNE DANE OSOBOWE

Dane Osobowe podane w celu zamieszczenia ich w Serwisie www.ctg.org.pl są dostępne dla wszystkich ją odwiedzających. Centrum nie ma możliwości zabezpieczenia przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

4. INFORMACJA HANDLOWA

Wszelkie treści reklamowe związane z działalnością komercyjną Administratora i jego Kontrahentów mogą być przesyłane Członkom i Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

Za taką zgodę przyjmuje się przyjęcie członkostwa w Centrum Tradycji Gospodarczych, a także wpisanie się na listę abonentów Newsletter’a (wpisując adres e-mail i klikając ” Zapisz się!”, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie Newsletter,ów w formie listów e-mail przesyłanych na podany adres od chwili zamówienia do odwołania).

5. KWESTIE TECHNICZNE

1. Warunkami technicznymi skorzystania z możliwości usług Serwisu www.ctg.org.pl, w szczególności rejestracji i przesłania formularza jest: połączenie z siecią Internet oraz korzystanie z przeglądarki WWW poprawnie obsługującej standardy: HTML 4.01, CSS, javascript oraz posiadanie dostępu do skrzynki e-mail.
2. Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Administrator wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw Administratora, próby włamania lub innego działania na jego szkodę.
3. Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych ułatwiających logowanie zarejestrowanego Członka. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nie usuwanie ich z dysku.
4. Istnieje przy tym możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, która spowoduje, że całkowicie zostanie wyłączona możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym komputera. Efektem takiej zmiany może być jednak utrata pewnych funkcji Serwisu www.ctg.org.pl.
5. Hasło Członka szyfrowane jest metodą, która uniemożliwia poznanie go przez Administratora Serwisu.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w komunikacji elektronicznej wynikające z przyczyn niezależnych od niego, zwłaszcza wadliwego systemu informatycznego Członka i/lub Użytkownika.

6. BEZPIECZEŃSTWO KONTA CZŁONKA

Hasło.
Każdy Zarejestrowany Członek Centrum ma obowiązek chronić dostęp do swojego hasła. Zarejestrowany użytkownik nie powinien w żadnym wypadku udostępniać swojego hasła osobom trzecim. Za wszelkie działania zarejestrowanego Członka lub osób trzecich na rzecz jego konta odpowiada on sam. W przypadku podejrzenia o kradzież hasła należy niezwłocznie je zmienić korzystając z opcji / Zmiana hasła. Nie należy zapisywać hasła w przeglądarce internetowej. W razie konieczności należy to robić wyłącznie na komputerze, do którego posiada się wyłączny dostęp. W szczególności nie należy zapamiętywać haseł na komputerach dostępnych publicznie (np. w kawiarenkach internetowych).

Konto.
Konto Członka Centrum Tradycji Gospodarczych zawiera poufne dane. Członek nie powinien nikomu udostępniać informacji pozwalających na dostęp i korzystanie z konta.

Dane konta Członka można zmienić korzystając z opcji w menu Serwisu www.ctg.org.pl.

7. ZMIANY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Administratorowi przysługuje prawo zmiany Polityki bezpieczeństwa www.ctg.org.pl w każdej chwili.
2. Nowa Polityka bezpieczeństwa Serwisu www.ctg.org.pl zaczyna obowiązywać w chwili opublikowania w Serwisie www.ctg.org.pl/polityka-prywatności.

8. KONTAKT

Prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego

Powiedz o nas znajomym: