">

Regulamin

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego: www.ctg.org.pl, zwanego dalej Serwisem, prowadzonego przez Usługodawcę.

2. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, Członków, Partnerów oraz prawa i obowiązki Usługodawcy.

3. Korzystając ze stron Serwisu, każdy Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 

II DEFINICJE

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, mają następujące znaczenie:

 1. Usługodawca– ………………………………………………………………………………………………………………
 2. Serwis – platforma internetowa Centrum Tradycji Gospodarczych (zwanego dalej: Centrum) dostępna na stronie internetowej: www.ctg.org.pl oraz wszystkich podstronach.
 3. Centrum Tradycji Gospodarczych (zamiennie: Centrum)- dobrowolne zrzeszenie przedsiębiorców, których celem jest wzajemna współpraca, reklama towarów i usług oferowanych pozostałym Członkom Centrum, a także inne podmioty (osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną), którym bliskie są idee solidaryzmu, własności prywatnej i wysokich standardów etycznych w gospodarce, dążące do uzyskania bezpieczeństwa zawodowego, grupowego i indywidualnego.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna dobrowolnie korzystająca z Serwisu, która może przeglądać informacje zamieszczone w Serwisie bez potrzeby rejestracji. Każdorazowo prawa i obowiązki Użytkownika, określone w niniejszym Regulaminie, obejmują także Członków Centrum, korzystających z Serwisu.
 5. Członek Centrum (zamiennie: Członek) – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zarejestrowana w Centrum Tradycji Gospodarczych, w pełni identyfikująca się z jego ideami (celami), czynnie dążąca do ich realizacji, mająca prawo korzystać ze świadczeń Centrum, wszystkich usług oferowanych w Serwisie oraz uczestniczyć we wszystkich formach działalności Centrum. Status Członka posiada podmiot wpisany do Ewidencji Członków.
 6. Partner– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która współpracuje z Serwisem w zakresie umieszczania na łamach Serwisu informacji o rabatach na oferowane przez Partnera produkty lub usługi.
 7. Kandydat – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, w pełni identyfikująca się z ideami (celami) Centrum, czynnie dążąca do ich realizacji, zamierzająca zostać Członkiem Centrum.
 8. Zarząd Centrum – …….. osobowy organ kolegialny, wybierany przez Członków Centrum w wyborach tajnych, odbywających się raz na …… lata. Decyzje zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów.
 9. System Rabatów – system umożliwiający  Partnerom oraz Członkom Centrum  oferowanie  pozostałym Członkom produktów i usług po obniżonych cenach.
 10. Rabat– procentowa lub kwotowa forma obniżenia ceny towaru lub usługi stosowana przez Partnera lub innego Członka Centrum, umożliwiająca pozostałym Członkom nabycie towaru lub usługi po cenie rabatowej.
 11. Katalog Rabatów– dokument określający towary i usługi, które Członkowie mogą nabywać z Rabatem, a także zasady ich przyznawania, który jest udostępniany w Serwisie.
 12. Kojarzenia Biznesowe– system ogłoszeń mających na  celu  promowanie  współpracy gospodarczej pomiędzy Członkami.
 13. Kodeks  Etyczny – zbiór zasad i zaleceń moralnych dla Członków Centrum.
 14. Newsletter – materiały informacyjne i promocyjne rozsyłane do Użytkowników Serwisu w formie elektronicznej.
 15. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 16. Rejestracja – procedura, w ramach której Użytkownik podaje swoje dane osobowe oraz kontaktowe w formularzu rejestracyjnym i otrzymuje pełny dostęp do Serwisu.
 17. Pliki Cookies– krótkie pliki tekstowe, będące danymi informatycznymi, służące do przeglądania zawartości Serwisu, przechowywane na urządzeniu ostatecznym Użytkownika.

 

III TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Użytkownik powinien dysponować urządzeniem elektronicznym z dostępem do internetu i poczty elektronicznej.
 1. Wymagania techniczne w zakresie oprogramowania, niezbędne do korzystania z Serwisu, obejmują: posiadanie przeglądarki internetowej obsługującej szyfrowane połączenia SSL, pliki Cookies oraz aplikacje JavaScript w najnowszej wersji.
 1. Zabronione jest korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem, dobrymi obyczajami oraz uzasadnionym interesem Usługodawcy.

 

IV ZAKRES USŁUG

 1.  Serwis zapewnia Użytkownikom bezpłatne przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie.
 2.  Niektóre usługi dostępne są w Serwisie wyłącznie dla zarejestrowanych Członków.
 3.  Zakres usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu obejmuje:

3.1 udostępnienie wszystkim Członkom Centrum informacji o rabatach na produkty i usługi oferowane przez Partnerów i innych Członków, zgodnie z warunkami  określonymi w niniejszym Regulaminie;

3.2 udostępnianie interaktywnego formularza, umożliwiającego kontakt z Usługodawcą;

3.3 przesyłanie Newslettera;

3.4 korzystanie przez Członków Centrum z Systemu Kojarzeń Biznesowych;

3.5 prezentację wizytówek Członków Centrum;

3.6 umożliwienie zamieszczania ogłoszeń przez Członków Centrum.

 1. Usługodawca udostępnia Członkom w Serwisie informacje o aktualnie obowiązujących promocjach w tym wysokości rabatów od cen podstawowych towarów i usług oferowanych przez Partnerów i pozostałych Członków.
 1. Członkowie [legitymujący się aktualną Kartą Członkowską lub] wpisani do Ewidencji Uczestników Centrum Tradycji Gospodarczych mogą uzyskać rabat na produkty i usługi oferowane przez Partnerów oraz innych Członków, zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie i szczegółowo określonymi w Katalogu Rabatów.
 1. Każdy Członek może skorzystać z rabatu oferowanego przez Partnerów i pozostałych Członków po weryfikacji jego danych w Ewidencji Członków [lub po okazaniu aktualnej Karty Członkowskiej].
 1. Umowa sprzedaży towarów lub usług zawierana jest bezpośrednio pomiędzy Członkiem, a Partnerem lub innym Członkiem Centrum.
 1. Odpowiedzialność z tytułu niezgodności towarów lub usług z umową ponosi Partner lub inny Członek Centrum, oferujący ten towar lub usługę.
 2. Wszelkie rabaty są oferowane Członkom Centrum w miarę dostępności produktów lub usług wyszczególnionych w Katalogu Rabatów.
 3. Katalog Partnerów Systemu Rabatów oraz aktualna oferta rabatowa jest dostępna w Serwisie.
 1. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu w Serwisie konta dla Członka Centrum zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą ustania członkostwa w Centrum lub z chwilą przesłania żądania usunięcia konta.
 1. Umowa o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zawartych w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej w Serwisie.
 1. Centrum umożliwia Członkom prezentację w Serwisie firmowej wizytówki zawierającej:

13.1 nazwę Członka Centrum;

13.2 opis działalności;

13.3 propozycję współpracy-ofert dla pozostałych Członków Centrum Tradycji Gospodarczych;;

13.4 informacje kontaktowe: adres, numer telefonu, stronę www, email, dane osoby kontaktowej-imię i nazwisko oraz numer telefonu;

13.5 informacje o Firmie: rok założenia, liczba zatrudnionych, dane Zarządu Firmy/Właściciela; możliwość dołączenia filmu,

13.6 podanie lokalizacji na mapie/wskazówki dojazdu;

13.7 możliwość zamieszczenia do sześciu zdjęć, w tym ewentualnie logotypu.

 1. Z Systemu Kojarzeń Biznesowych mogą korzystać wyłącznie Członkowie Centrum, działając samodzielnie i we własnym imieniu.
 1. Warunkiem przystąpienia do Systemu Kojarzeń Biznesowych jest wypełnienie odpowiedniego Formularza, znajdującego się na stronie internetowej https://ctg.org.pl/system-kojarzen-biznesowych-ankieta, i jego zapisanie. Dane udostępniane na [F]formularzu to: nazwa firmy, adres, NIP, Regon, rodzaj działalności,numer podstawowej działalności według EKD, numer drugorzędnej działalności według EKD, zasięg działalności.

 1. Dane zamieszczone w Serwisie w dziale Kojarzenia mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu nawiązania współpracy gospodarczej w ramach systemu Kojarzeń tylko przez zarejestrowanych Członków.
 1. Członkowie mogą samodzielnie zamieszczać ogłoszenia po zalogowaniu się w Serwisie.
 1. Pozostali Użytkownicy mogą zamieszczać ogłoszenia za pośrednictwem pracowników Centrum.
 1. Ogłoszenia zamieszczane przez zalogowanych Członków i pozostałych Użytkowników przed opublikowaniem w Serwisie są moderowane, co  oznacza, że ich  treść jest  uprzednio przeglądana przez pracowników Centrum.
 1. Zabrania się umieszczania w ogłoszeniach treści niezgodnych z prawem lub nawołujących do łamania prawa.
 1. Wszelkie dane zawarte w ogłoszeniach mogą być wykorzystywane jedynie do celów określonych w danym ogłoszeniu. Zbieranie, wykorzystywanie i przetwarzanie tych danych do celów innych niż wynikających z ogłoszenia jest zabronione.
 1. Centrum zastrzega sobie  prawo do zakończenia Systemu Rabatów w każdym czasie po upływie minimum 14 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji na stronie Serwisu.
 1. Przekazywanie uprawnień wynikających z Systemu Rabatów osobom trzecim jest zabronione.
 1. Każdy Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie w formie Newslettera informacji o bieżących i planowanych działaniach Centrum, jak również materiałów promocyjnych oraz ofert Partnerów Centrum. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę używając przycisku „Wypisz” dostępnego w widżecie newslettera  po uprzednim zalogowaniu na swoje Konto lub wysyłając stosowną prośbę pod adres mailowy: kontakt@ctg.org.pl
 1. Dla zabezpieczenia interesów Członków, Centrum zastrzega sobie prawo do zadawania pytań oraz monitorowania działania Systemu Rabatów.
 1. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za aktualność i prawidłowość informacji zamieszczanych przez Członków, ani za treści i oferty zamieszczone w systemie Kojarzeń oraz w dziale ogłoszeń.

 

V PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW 

 1. Użytkownik jest zobowiązany do:

1.1 korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa, dobrymi obyczajami, postanowieniami Regulaminu, z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej osób trzecich,

1.2 podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz niezwłocznego informowania Usługodawcy o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych uprzednio danych.

 1. Zabronione jest korzystanie z informacji i materiałów zawartych w Serwisie w celu prowadzenia działalności konkurencyjnej.
 1. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług zawartej z Usługodawcą w terminie 14 dni bez podawania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie na adres ul. Sienkiewicza 5, 74-200 Pyrzyce albo drogą elektroniczną na adres mailowy kontakt@ctg.org.pl

  3.1 Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy wskazany w niniejszym Regulaminie. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przy czym Użytkownik nie jest zobowiązany do posługiwania się wzorem.

 2. Wszelkie pytania i reklamacje dotyczące działania Serwisu, Użytkownik może kierować pod adres e-mail dostępny w zakładce „kontakt” lub wykorzystując do tego celu formularz znajdujący się w tej samej zakładce.

 

VI CZŁONKOSTWO W CENTRUM

 1. Członkiem Centrum może zostać Kandydat, który wypełni udostępnioną [Online] on-line w Serwisie [D] deklarację członkowską, załączy wymagane w deklaracji dokumenty, pomyślnie przejdzie weryfikację oraz zostanie przyjęty w poczet Członków przez Zarząd Centrum. [ Prezesa Centrum] [Administratora Serwisu]
 1. Zarząd Centrum [Usługodawca] weryfikuje dane Kandydatów i przyjmuje  w poczet Członków, wpisując ich do Ewidencji Członków, nadając  im  jednocześnie  unikalną  nazwę użytkownika i hasło, które umożliwiają pełne korzystanie z usług Serwisu.
 1. Weryfikacja danych Kandydatów może zostać wykonana także po przeprowadzeniu wywiadu indywidualnego oraz uzyskaniu rekomendacji minimum jednego Członka Centrum,
 1. Wypełnienie [D]deklaracji członkowskiej  jest  równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz Kodeksu Etycznego Centrum Tradycji Gospodarczych a także deklaracją czynnej realizacji jego celów oraz zobowiązaniem dbałości o jego dobre imię, poprzez postawę i działanie Członka.
 1. Zarząd Centrum [Usługodawca] ma prawo odmówić przyjęcia Kandydata do grona Członków bez podania przyczyny.
 1. W terminie …… dni od dnia przeprowadzenia pozytywnej weryfikacji Członka, zostanie on wpisany do Ewidencji Członków Centrum Tradycji Gospodarczych, na bieżąco aktualizowanej w Serwisie.
 1. Zarząd Centrum może podjąć decyzję o wydaniu imiennych Kart Członkowskich, zawierających specjalny numer identyfikacyjny przypisywany do konkretnego Członka
 2. Karta Członkowska zachowuje ważność w okresie posiadania ważnego członkostwa.
 1. Karty Członkowskiej nie można odstępować ani użyczać innym osobom.
 1. Członkostwo w Centrum ustaje:

10.1 wskutek wystąpienia – z dniem wskazanym przez Członka Centrum  w pisemnym oświadczeniu o wystąpieniu z Centrum, skierowanym do Zarządu Centrum Tradycji Gospodarczych,

10.2 wskutek wykluczenia z Centrum z powodu nieprzestrzegania przez Członka niniejszego Regulaminu lub prowadzenia działalności sprzecznej z zawodowymi normami etyki lub dobrymi obyczajami,

10.3 wskutek śmierci.

 1. Ustanie członkostwa stwierdza jeden z Członków Zarządu Centrum [Prezes Centrum].

 

VII PRAWA i OBOWIĄZKI PARTNERÓW

 1. Uzyskanie statusu Partnera wymaga zawarcia z Usługodawcą [Zarządem Centrum Tradycji Gospodarczych] Umowy w formie elektronicznej poprzez wypełnienie [D]deklaracji dostępnej pod linkiem:https://ctg.org.pl/zostan-naszym-partnerem-deklaracja-on-line/ lub przesłania podpisanego skanu deklaracji pod adres emailowy: kontakt@ctg.org.pl . W deklaracji należy wskazać dane takie jak: adres email, nazwę podmiotu, NIP podmiotu, dane adresowe – miejscowość, numer budynku, nr lokalu, inne dane fakultatywne wymienione w formularzu. Wysłanie formularza wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. Status Partnera podmiot otrzymuje po pozytywnej weryfikacji deklaracji przez Centrum.
 1. Partnerem może zostać podmiot, który został zaproszony przez Usługodawcę [Zarząd Centrum] do wzięcia udziału w Systemie Rabatów.
 1. Partner zobowiązuje sięw ramach współpracy z  Usługodawcą, polegającej na umieszczeniu go w platformie internetowej ” Centrum Tradycji Gospodarczych ” na stronie: www.ctg.org.pl oraz na podstawie niniejszej Umowy do udzielania rabatu na oferowane przez siebie usługi, produkty i towary na rzecz podmiotów umieszczonych w bazie Centrum Tradycji Gospodarczych – dla każdego z członków, przy czym rabaty te będą uzależnione od statusu danego podmiotu przysługującego mu na w/w platformie. warunkiem udzielenia rabatu jest uczestnictwo podmiotu zamierzającego  skorzystać z niego, z usług platformy internetowej Usługodawcy i umieszczenie go w bazie ” Centrum Tradycji Gospodarczych ” oraz przyznanie mu stosownego statusu (Członek, Partner).
 1. Partner zobowiązany jest do wskazania wysokości rabatu dla Członków Centrum Tradycji Gospodarczych poprzez zamieszczenie stosownego wpisu w treści swojego zgłoszenia. Zmiana wysokości rabatów dla członków centrum wymaga wcześniejszej jej akceptacji dokonywanej przez Usługodawcę.
 1. Usługodawca zobowiązuje się do promowania Partnera wśród uczestników bazy Centrum Tradycji Gospodarczych, w szczególności poprzez umieszczenie Partnera [na liście Partnerów Serwisu] Centrum Tradycji Gospodarczych. Strony Umowy dopuszczają możliwość wspólnego uzgodnienia określonych, innych działań promocyjnych, które mogą być odpłatne.
 1. Partner zobowiązuje się do oznaczenia swoich punktów, towarów czy usług w treści swojej wizytówki umieszczonej w Programie oraz ma obowiązek sprecyzowania wysokości rabatów na swoje produkty, towary czy usługi oferowane podmiotom uczestniczącym w Programie. Partner ma obowiązek sprecyzować także okres obowiązywania rabatu.
 1. Na stronie internetowej: www.ctg.org.pl Usługodawca umieszczać będzie informację dla uczestników Programu o zakresie oferowanych przez Partnera rabatach, jak też zobowiązany jest do rzetelnego prowadzenia Serwisu i jego aktualizowania.
 1. Umowa zostaje zawarta na czas określony – uczestnictwa  Partnera w Programie platformy internetowej Centrum Tradycji Gospodarczych. W przypadku wypowiedzenia przez Partnera uczestnictwa w platformie internetowej, względnie innej formy rozwiązania uczestnictwa w niej – strony postanawiają, iż Partner pozostanie w Systemie Rabatowym określonym wcześniejszymi uzgodnieniami przez okres co najmniej 3 miesięcy kalendarzowych od daty wypowiedzenia uczestnictwa w Programie. w tym czasie dla wszystkich Uczestników Programu dostępne będą oferowane wcześniej przez Partnera rabaty.
 1. Umowa nie może być rozwiązana w trakcie uczestnictwa Partnera w programie Serwisu internetowego Centrum Tradycji Gospodarczych.
 1. Z chwilą zawarcia Umowy i przez okres jej obowiązywania Partner jest uprawniony do oznaczenia swoich produktów i usług znakiem ” Partnera Systemu Rabatów Centrum Tradycji Gospodarczych ” wedle wskazań Usługodawcy, jak również informować o tym fakcie we własnych publikacjach ofert.
 1. Dokonywanie przez Partnera jakichkolwiek zmian czy aktualizacji w Ofercie Rabatowej jest możliwe tylko po uzyskaniu uprzedniej e-mailowej zgody Usługodawcy.

 

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem: https://ctg.org.pl/regulamin/
 2. Treść Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani z co najmniej 14- dniowym wyprzedzeniem. Zmiany Regulaminu zostaną wprowadzone przez opublikowanie na łamach Serwisu jego tekstu jednolitego oraz wysłanie jego treści na adresy e-mailowe wskazane przez Użytkowników.
 3. Zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Użytkowników, korzystających z Serwisu przed dniem wejścia zmian w życie.
 4. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania Usług świadczonych w ramach Serwisu, zgłaszając je pisemnie na adres ul. Sienkiewicza 5, 74-200 Pyrzyce lub drogą elektroniczną na adres mailowy: kontakt@ctg.org.pl
 5. Reklamacja powinna zawierać dane osoby zgłaszającej reklamację, tj. jej imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania bądź siedziby lub adres e-mail, a także opis zdarzenia, będącego przyczyną zgłoszenia reklamacji.
 6. Usługodawca jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej złożenia, a gdyby to nie było możliwe do poinformowania w tym terminie Użytkownika o ostatecznej dacie rozpatrzenia reklamacji oraz przyczynach opóźnienia.
 7. Usługodawca przetwarza oraz przechowuje dane osobowe Użytkowników. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych, w tym możliwość ich poprawiania, zmiany lub usunięcia uregulowane zostało szczegółowo w Polityce Prywatności.
 8. Sprawy nie uregulowane w Regulaminie podlegają odpowiednim przepisom prawa polskiego.
 9. Tekst jednolity regulaminu opublikowano w Serwisie dnia 15.06.2016 r., zaktualizowano dnia 31.10.2018 r.

 

Powiedz o nas znajomym: